N ajčastejšou otázkou, ktorú denne dostávam od klientov, je práve otázka správneho úradu – inštitúcie alebo orgánu verejnej moci, kde vám vedia apostilovať dokument. Mnoho z vás sa pýta, ktorý úrad v ktorej krajine sveta môže tento úkon urobiť. I keď rád pomôžem, určite Vám odporúčam sa najprv v danej krajine informovať, pretože sa procesy apostilácie a supralegalizácie v každej krajine sveta môžu líšiť.

Na Slovensku nemáme stanovený jediný úrad – orgán verejnej moci, kde si môžete apostilovať listiny pre úradné preklady. V nasledujúcom článku Vám preto poskytnem užitočné informácie o miestach, kde si apostiláciu viete osobne vybaviť. Nezabudnite si dokument apostilovať ešte pred návštevou úradného prekladateľa. Ušetríte si tak čas a peniaze.

Vybavanie apostily – Úrady, inštitúcie a orgány verejnej moci

Apostilovanie verejných listín na Slovensku vykonávajú tieto orgány a úrady:

 1. krajské súdy vybavujú listiny vydané okresnými súdmi, listiny vydané notármi alebo súdnymi exekútormi, listiny, ktorých správnosť osvedčili notári, listiny, na ktorých notári osvedčili pravosť podpisu, preklady písomností vyhotovené súdnymi prekladateľmi, posudky vyhotovené znalcami,
 2. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre listiny vydané justičnými orgánmi, ktoré nie sú uvedené v bode 1 (napríklad listiny vydané krajskými súdmi),
 3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 4 (napríklad doklad o štátnom občianstve, osvedčenie o živnostenskom oprávnení),
 4. obvodné úrady pre matričné doklady (napríklad rodný list, sobášny list, úmrtný list) a pre listiny vydané orgánmi samosprávy,
 5. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre listiny vydané v jeho rezorte (napríklad maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom),
 6. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre listiny vydané v jeho rezorte (napríklad maturitné vysvedčenie zo strednej zdravotníckej školy),
 7. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pre listiny vydané v jeho rezorte (napríklad listina o vykonaní vojenskej služby),
 8. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pre všetky ostatné listiny vydané v Slovenskej republike (napríklad výpis z registra trestov, výpis z katastra nehnuteľností, listiny daňových úradov).(zdroj https://www.mzv.sk/)

  V akých situáciách sa apostila bežne predkladá?

  Vybavenie apostily môže trvať aj dlhšie v závislosti od úradných hodín úradov a množstva agendy. Apostilovaný dokument môžete potrebovať napríklad v týchto situáciách:

  • pri uzatváraní manželstva v zahraničí, kde potrebujete predložiť Váš rodný list a potvrdenie o trvalom pobyte, či iné potvrdenie z obvodného úradu
  • pri snahe o získanie živnostenského oprávnenia v zahraničí alebo iného oprávnenia na podnikanie v zahraničí, kde potrebujete doložiť výpis z registra trestov a doklady o vzdelaní zo Slovenska,
  • ak má slovenská spoločnosť zahraničného spoločníka, ktorý splnomocní iného spoločníka na Slovensku na určitý právny úkon, aby kvôli tomu  nemusel cestovať na Slovensko,
  •  ak si zakladáte si spoločnosť v zahraničí splnomocníte inú osobu (agenta), aby za Vás mohla v zahraničí podať žiadosť o zápis do obchodného registra alebo založiť bankový účet, či požiadať o zápis na daňovom úrade
  • ak ste študovali v zahraničí a na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na Slovensku alebo iného oprávnenia na podnikanie na Slovensku potrebujete predložiť Vaše doklady o vzdelaní zo zahraničia (napr. pri viazaných živnostiach, ktoré takéto potvrdenie vyžadujú)
  • ak splnomocníte svojho zástupcu v zahraničí, aby tam za Vás uzatvoril zmluvu so zahraničným obchodným partnerom,
  • ak prevádzate obchodné podiely zahraničnej právnickej osoby a podávate žiadosť o zmenu do obchodného registra

PRIPRAVENÝ PORADIŤ  A POMÁHAŤ

Vypracovanie úradného prekladu a nevyhnutná byrokracia s tým spojená môže znamenať behanie po úradoch a poplatky s tým spojené. Vďaka skúsenostiam a odbornosti som Vám pripravený pomôcť celý tento proces zvládnuť rýchlo a šetrne k Vášmu času a peňaženke.